FAQ

Hvordan Skal jeg forstå ekkoloddbildet?

Fargeskala

Figuren nedenfor viser hvordan styrken i signalene blir vist i forskjellige farger. Sterkest signal er rødbrunt og etter avtagende styrke; rød, oransje, gul, grønn, mellomblå (cyan), lysblå og blå som det svakeste ekkoet. Fargeskalaen gjør det enkelt å bestemme tetthet / størrelse på fiskeekko og kvaliteten på bunnen.

tips-ekko14

Generelt kan vi si at ekko vil vises på følgende måte:
  • Bunnekko vises som rødbrunt ekko
  • Større fisk rett over bunnen vises i oransje
  • Mindre fisk i øverste lag vises som grønn farge
  • Svake ekko vises i lysblå farge

Nullinje

Null linjen (senderpulsen) vises øverst i et normalt ekkolodd bilde uten dybdefasing. Hvis ikke dyptgående er satt inn vil alle dybdene bli målt fra svingeren. Settes dyptbående på båten vil dybdene bli beregnet fra overflaten. Null linjen vil da flyttes nedover på bildet tilsvarende verdien på dyptgående.

tips-ekko15

Bunnekko

Bredden og fargen på bunnekkoet kan fortelle mye om bunnen. De faktorene som ellers spiller inn er sendereffekt, strålebredde, pulslengde og mottakerfølsomhet. Derfor må det trening til for å kunne «lese» bildet og for å få maksimalt ut av ekkoloddet. Bunnekkoet vises normalt i en rødbrun farge. Er det sandbunn vil denne normalt bli avtegnet som en klar strek. Ligger der stein på bunnen vil disse bli tegnet av som en fortykkelse på streken. Er det fjell og bunnekkoene blir kraftige kan det tegnes opp flere bunnekko under det vanlige. Dette skjer ved at lydstrålen reflekteres fra havoverflaten og blir sendt ned i sjøen flere ganger. Ekkoloddet vil da vise disse ekkoene når de er reflektert fra bunn igjen. Avstanden mellom disse bunnekkoene er lik.

tips-ekko16

Et falskt bunnekko «spøkelsesbunn» kan oppstå når det benyttes et kort dybdeområde på dypt vann og med mye forsterkning. Grunnen til at denne «spøkelsesbunnen» vises er at intervallet mellom senderpulsene er så kort at det er flere senderpulser i vannet på samme tid. Dette medfører at bunnekko fra første senderpuls når ekkoloddet etter at senderpuls nummer to er sendt og vil da tegnes som ett ekko oppe i sjøen. Disse spøkelsesekkoene har blitt rapportert som mystiske grunner som ingen har klart å finne siden. For å fjerne disse ekkoene er det bare å skifte område eller billedhastighet.

tips-ekko17

Variasjon i styrken på bunnekko

Forandringer i bredden på bunnekkoet skyldes forandringer i tettheten på bunnen. Sandbunn bil absorbere en god del av pulsen, mens stein og fjell vil reflektere det meste. På denne måten vil man se at bunnekkoet fra stein og fjell vil bli kraftigere og bredere enn fra sand.

tips-ekko18

Ekko fra fisk

Ekkoene fra fisk kan variere sterkt. Det organet i fisken som gir det sterkeste ekkoet er svømmeblæra. Fiskeslag med stor svømmeblære vil gi kraftige ekko (eks. sei og torsk), mens fisk med liten svømmeblære gir svake ekko (eks. makrell). Enkeltfisk vil lage et ekko på skjermen som en omvendt V. Bildet nedenfor viser årsaken. Ytterkant av strålen treffer fisken når den er 101,5m unna, mens når fisken er rett under båten er det kun 100 meter til fisken.

tips-ekko26

Når båtens hastighet forandres vil fasongen på ekkoet endre seg.

tips-ekko20

Ekkoene vil også bli tegnet forskjellig, etter om det er en svinger (transducer) med smal- eller bred strålevinkel. En fisk på dypt vann vil gi en større «omvendt V» enn på grunt vann.

tips-ekko21

Størrelse og tetthet på fiskestimer
Selv om fiskestimene er av samme størrelse kan bredden og styrken variere på skjermen. Dette er avhengig av dybden på fiskestimen.

1) Når to fiskestimer er av samme størrelse og på samme dybde men av forskjellig tetthet, vil ekkostyrken variere.

tips-ekko22

2) Når to fiskestimer er av samme størrelse men på forskjellig dyp vil bildene bli som vist nedenfor; a) når stimen er innenfor området dekket av strålevinkelen:

tips-ekko23

b) når stimen er bredere enn området dekket av strålevinkelen: Har vi to like fiskestimer på 30m og 60m dybde, vil bredden på den dypeste stimen vises litt bredere p.g.a. strålevinkelen. Styrken reduseres med 75% og fargestyrken på ekkoene vil reduseres med 3-4 hakk på skalaen.

tips-ekko24

Fiskeekko på bunnen

Ekko av fisk over bunn varierer med strålevinkelen til svingeren. Er det en svinger med stor strålevinkel vil selv ekko av fisk som står langt over bunn vises som om det er et ekko på bunnen. Er strålevinkelen liten ville samme ekkoet vise at det står godt over bunn.

tips-ekko25

tips-ekko26

Plankton

Når plankton samles i tykke sjikt vil de kunne vises på skjermen som svake ekko. Disse ekkoene vises i de svake fargene. Plankton er svake ekko og vil kun vises i de øvre vannlag. Ekkoene kan fjernes ved å bruke STC eller ved å fjerne de svakeste fargene.

tips-ekko27

Sidestråler

Sidestrålene kan gjøre at bunnekkoene blir utydelige, det vil si at bunnekkoet ikke blir tegnet som en klar strek men sidestrålene gir et svakt ekko rett over bunn når bunnekkoet er bratt og som et ekko under når det er flat bunn.

tips-ekko29

Ekko av bratte bunnkonturer

Bortsett fra problemene med sidestråler kan bunnekko tegnes utydelig hvis det er bratt bunn og rulling. Bunnekkoene vil variere kraftig på grunn av at ekkolodddybden i hovedstrålen varierer sterkt. Dette fenomenet vil være mer fremtredende når det benyttes en svinger med smal strålevinkel.

tips-ekko30

Støy og interferens

a) Framdriftstøy (skrogstøy)

Oppstår når båten beveger seg og danner luftbobler. Denne støyen kan også blokkere mottakeren slik at det ikke blir noe ekko.

tips-ekko31

b) Propell- og elektrisk støy

Forskjellige typer av støy kan slå inn på ekkoloddet, slik som elektrisk støy, propellstøy og vibrasjonsstøy. Elektrisk støy kan komme fra generatoren(e) eller fra elektriske motorer, lysstoffrør, sendere ol. Propellstøy kommer av lydbølger som forplanter seg direkte til svingeren.

tips-ekko32

c) Interferens fra andre båters ekkolodd

Interferens fra andre ekkolodd vises som bildet til høyre. Denne interferensen kan fjernes ved bruk av IR funksjonen.

tips-ekko33

d) Generatorstøy

Støy som ikke er hastighetsavhengig kan komme fra generatoren (220Vac). Støyen vil avtegnes som interferens, men ved 60Hz på generatoren vil støyen tegnes som en horisontal strek på skjermen. Hvis slik støy oppstår må man forandre på kabelopplegget og sørge for skikkelig jording.

tips-ekko34