FAQ

Hvordan fungerer et ekkolodd?

 

Et ekkolodd tegner et bilde av vannsøylen på grunnlag av akustikk. Det vil si at ekkoloddskjermen i båten er tilknyttet en giver under vann, gjerne kalt svinger eller transduser, som sender lydbølger ned i dypet og lytter etter ekko (refleksjoner).

Svingeren under båten er med andre ord både «høyttaler» og «mikrofon» som omsetter det den «hører» i en visuell fremstilling av vannsøylen på ekkoloddets skjerm. Hvor dypt ekkoloddet kan «dunke» avhenger av sendeeffekt og frekvens samt en rekke forhold som vanntemperatur, saltinnhold, montering og så videre. Det er med andre ord mange forhold som påvirker hvor dypt og detaljert du kan se med ditt utstyr.

Generelle ekkoloddfunksjoner

Range

Denne funksjonen benyttes for å forandre dybden som vises på skjermen. Dersom ekkoloddet har dobbel frekvens med splittet skjerm vil det være samme område for begge frekvensene.

Automatisk Range

På de fleste ekkolodd kan du velge automatisk innstilling av range. Når denne er på vil ekkoloddet hele tiden holde bunnen på den nedre delen av bildet. Vær oppmerksom på at dersom du har valgt AUTO RANGE kan det hende at du mister dybdeinformasjon noen sekunder i tilfeller hvor der plutselig blir brådypt eller motsatt.

Ekspand (forstørring)

Ekspanderer området rett over bunnen. Området kan velges i forskjellige step.

tips-ekko1

Shift (fasing av dybde)

Denne funksjonen gjør det mulig å flytte startpunktet på ekkolodd bildet opp eller ned i sjøen.

Automatisk shift

Denne funksjonen virker på samme måte som Automatisk områdevalg. Husk at det ikke er mulig å bruke disse funksjonene samtidig. I automatisk Shift funksjon vil startpunktet for ekkoloddbildet flyttes opp og ned slik at bunnen alltid vises på skjermen. Forhåndsinnstilt faseområde bør være mindre enn 1/4 av dybde-område.

tips-ekko2

Gain (mottaker følsomhet)

Med GAIN kontrollen justeres mottaker-følsomheten. Juster forsterkningen slik at bunnekkoet vises i en rød-brun farge og andre ekko kommer i normal styrke (oransje -> gul -> grønn -> blå). NB! For å få dybden vist i digitale tall må bunnekkoet vises i rød-brun farge.

tips-ekko3

Hvitlinje

Normalt vil fargeforskjellen på styrken av ekkoene skille svake ekko fra sterke. Men hvitlinje funksjonen kan gjøre det lettere å registrere ekko på eller rett over bunnekkoet. Hvitlinje funksjonen «slår av» de sterkeste fargene slik at de svake ekkoene vises bedre.

tips-ekko4

STC justering

STC justeringen demper forsterkningen på de første 20 meterne. NB! Påse at denne dempingen ikke står for høyt stilt når båten er på grunt vann slik at bunnekkoet dempes helt. På noen ekkolodd er dette forhåndsinnstilt og kan ikke justeres av brukeren.

tips-ekko5

Noise suppression (støy/interferens)

Med denne funksjonen kan du redusere eller fjerne støy og interferens fra skjerm-bildet. Selv om GAIN og STC er justert korrekt kan det i enkelte tilfeller komme støy inn på ekkoloddet. For å fjerne slike uønskede ekko fra skjermen kan man justere med N.SUPP kontrollen. Funksjonen bør stå på 0 til vanlig da den også kan fjerne små ekko.

tips-ekko6

IR (interferens fra andre båter)

Denne funksjonen fjerner interferens fra andre ekkolodd fra skjermbildet. Den typen interferens som kan fjernes er all støy som ikke er avtegnet som en hori-sontal linje. Funksjonen er laget slik at den sammenligner 2,3 eller 4 ekkoloddskudd og viser bare ekko der hvor det er sam-svarende ekko. Dempingen er normalt satt til 0. Dersom funksjonen benyttes og der er kraftig rulling kan ekko forsvinne.

Alarm for grunt vann

Alarmen går når det blir grunnere vann enn innstilt dybde. Innstilt dybde vises som en vertikal strek på høyre side av skjermen. NB! Husk at mottaker følsomheten må være stilt slik at bunnekkoet vises i rødbrun farge. Alarmen for grunt vann virker ikke under 1-2 meter.

tips-ekko7

Alarm for dypt vann

Alarmen går når det blir dypere enn innstilt dybde. Innstilt dybde vises som en vertikal strek på høyre side av skjermen. NB! Husk at mottaker følsomheten må være stilt slik at bunnekkoet vises i rødbrun farge.

tips-ekko8

Fiske alarm

Alarmen går når ekkoene overstiger den forhåndsinnstilte styrken. Innstilt dybde vises som en vertikal strek på høyre side av skjermen. Det er ikke mulig å benytte fiske alarm sammen med dybde alarmene.

tips-ekko9

Vanntemperatur alarm

Alarmen går når vanntemperaturen passerer den innstilte grensen. NB! Temperaturgiver må være installert.

tips-ekko10