Produktmerking

Maritimt radioutstyr skal enten være CE-merket eller rattmerket. Hvilke krav som skal oppfylles og merke som skal påføres utstyret er, avhengig av utstyret og om fartøyet faller inn under SOLAS-konvensjonen eller ikke.  Som maritimt radioutstyr regnes alt utstyr som tilsiktet sender radiosignaler og er beregnet for bruk til sjøs. Eksempler på slikt utstyr er maritim VHF, MF/HF, AIS og radar.
Det er primært to regelverk som stiller radiotekniske og i noen grad funksjonelle krav til maritimt utstyr:
Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr  stiller krav til radioutstyr som benyttes av fartøyer som faller inn under SOLAS-konvensjonen. Dette radioutstyret er rattmerket som vist under:

Rattmerke

Forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr – stiller krav til maritimt radioutstyr som ikke faller inn under forskrift om EØS- godkjenning av maritimt radioutstyr. Dette er typisk radioutstyr som benyttes av fritidsfartøyer og nyttefartøyer som ikke er underlagt SOLAS-konvensjonen. Dette utstyret er CE-merket som vist under:

CE-merket

 

Forskriftene gjennomfører deler av skipsutstyrsdirektivet (Maritime Equipment Directive – MED) og Radio- og teleterminaldirektivet i norsk rett.

Kontroll og godkjenning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utfører ikke noen form for kontroll eller godkjenning av maritimt radioutstyr før dette lanseres på markedet. Det er derfor produsenten eller dennes representant som selv skal deklarere at produktet tilfredsstiller alle relevante krav gitt av gjeldende forskrifter.

Nkoms oppgave er imidlertid å føre kontroll på utstyr som allerede er i salg. Nkom sjekker om produktet faktisk overholder relevante forskrifter, slik produsenten hevder i samsvarserklæringen og slik som CE-merkingen eller rattmerkingen skal indikere. For utstyr som faller inn under Forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr, skal også et teknisk kontrollorgan utstede et sertifikat som tilsier at produktet overholder relevante krav gitt av forskriften.

Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet